THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).
THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội)
THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Viện Nghiên cứu phát triển xã hội có kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện công việc “Thiết kế kỹ thuật và nội dung nền tảng trực tuyến về quyền em gái nhằm tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số (từ 10 - 24 tuổi) về buôn bán người và tảo hôn” từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của tổ chức PLAN INTERNATIONAL.

Chuyên đề