THÔNG BÁO MỜI THẦU

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 15 tháng 03 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 26 tháng 03 năm 2021.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/rfp-security để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến địa chỉ Trường UNIS. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người nhận: Ms. Tạ Thị Thanh Hà - Phòng Hành chính.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Thời gian mở thầu: Ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Chuyên đề