Thông báo mời thầu Dự án Khung khổ quan hệ lao động mới (NIRF) – ILO

Dự án Khung khổ quan hệ lao động mới (NIRF) – ILO đã phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTBXH tiến hành các hoạt động hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống thanh tra lao động, bao gồm việc cải tiến hệ thống thông tin thanh tra lao động. Dựa trên nền tảng một thiết kế mô phỏng sẵn có cho ứng dụng web trong tương lai, theo một quy trình thiết kế với mục tiêu lấy người dùng làm trung tâm, Dự án NIRF đang muốn thuê tuyển một công ty tư vấn trong nước hoặc một công ty quốc tế có trụ sở tại Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin để phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ LĐTBXH xây dựng, thử nghiệm và triển khai mở rộng ứng dụng theo thiết kế mô phỏng ban đầu này sao cho việc quản lý các cuộc thanh tra lao động được hệ thống, hiệu quả và an toàn.  

Ứng dụng này sẽ được sử dụng cho thanh tra lao động cấp trung ương và cấp tỉnh nhằm ghi lại thông tin và theo dõi các hoạt động thanh tra cho tới khi kết luận và đóng vai trò là một công cụ quản lý để giám sát việc tuân thủ luật pháp, hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và đánh giá kết quả của hệ thống thanh tra lao động

Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu là trước: 17 giờ 30 GMT+7 31/05/2020.

Địa chỉ email nộp HSDT: han_lis@ilo.org.

Tải tài liệu đính kèm.

Chuyên đề