Doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài phải lập tài khoản vốn đầu tư

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 
Doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài phải lập tài khoản vốn đầu tư

Theo đó, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 1 tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ (hoặc 1 tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ, trong trường hợp đối tượng được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng VNĐ) tại 1 tổ chức tín dụng được phép và thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo quy định.

Mọi giao dịch chuyển vốn từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư. Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án tại cùng một tổ chức tín dụng được phép hoặc tại các tổ chức tín dụng được phép khác nhau. 

Chuyên đề