Đấu thầu tại Tập đoàn Hóa chất tiết kiệm chưa đến 1%

(BĐT) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, trong năm 2015, Tập đoàn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 267 gói thầu, tổng giá gói thầu là 7.951.186 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 7.873.958 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 0,971% (tương đương với giá trị tiết kiệm 77.228 triệu đồng).

Trong số 267 gói thầu nêu trên, có 50 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn, 156 gói thầu mua sắm hàng hóa, 59 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu hỗn hợp. Trong năm 2015, Tập đoàn đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế cho 64 gói thầu với tổng giá gói thầu là 7.729.796 triệu đồng và chưa triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trong năm qua, Tập đoàn Hóa chất đã triển khai kiểm tra về công tác đầu tư xây dựng, trong đó có nội dung kiểm tra về công tác đấu thầu tại 3 đơn vị. Theo đánh giá, kết quả kiểm tra nhìn chung là các ban quản lý dự án, công ty đã thực hiện tốt về thủ tục đầu tư, quá trình thực hiện đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và quy định của Luật Đấu thầu. Các nhà thầu trúng thầu được đánh giá là có tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, tính chất và các yêu cầu của gói thầu nên các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.   

Chuyên đề