#trúng thầu
Ngày 28/5: 91 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 28/5: 91 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 28/5/2024 có 91 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 10 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 29 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 27/5: 91 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 27/5: 91 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 27/5/2024 có 91 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 09 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 32 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 24 - 26/5: 93 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 24 - 26/5: 93 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai các ngày 24, 25 và 26/5/2024 có 93 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 08 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 53 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 32 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 23/5: 95 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 23/5: 95 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 23/5/2024 có 95 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 14 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 31 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 22/5: 92 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 22/5: 92 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 22/5/2024 có 92 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 14 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 26 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 21/5: 89 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 21/5: 89 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 21/5/2024 có 89 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 09 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 30 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 15/5: 90 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 15/5: 90 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 15/5/2024 có 90 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 15 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 14/5: 93 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 14/5: 93 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 14/5/2024 có 93 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 13/5: 96 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 13/5: 96 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 13/5/2024 có 96 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 15 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 54 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 27 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 10 - 12/5: 101 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 10 - 12/5: 101 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai các ngày 10, 11 và 12/5/2024 có 101 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 28 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 9/5: 81 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 9/5: 81 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 9/5/2024 có 81 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 08 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 46 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 27 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 8/5: 88 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 8/5: 88 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 8/5/2024 có 87 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 14 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 48 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 7/5: 100 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 7/5: 100 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 7/5/2024 có 100 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 17 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 57 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 26 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 4 - 6/5: 102 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 4 - 6/5: 102 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai các ngày 4, 5 và 6/5/2024 có 102 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 58 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 23 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 3/5: 84 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 3/5: 84 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 3/5/2024 có 84 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 45 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 2/5: 97 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 2/5: 97 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 2/5/2024 có 97 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 23 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 53 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 26/4 - 1/5: 105 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 26/4 - 1/5: 105 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai từ ngày 26/4 đến ngày 1/5/2024 có 105 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 30 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 53 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 22 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 25/4: 87 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 25/4: 87 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 25/4/2024 có 87 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 19 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 47 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 24/4: 79 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 24/4: 79 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 24/4/2024 có 79 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 16 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 45 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.
Ngày 23/4: 98 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 23/4: 98 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 23/4/2024 có 98 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 23 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 23 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.