Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương

- Địa chỉ: Số 10 Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, Hải Dương

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch; Lắp đặt đường ống; Xây lắp công trình …

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 318.824.700.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.079.864 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.079.864 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/01/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 22/01/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/01/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/01/2016 đến 16 giờ ngày 05/02/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2016 đến ngày 05/02/2016

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề