(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ; chủ trì họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp để hoàn thiện Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2020.

Theo đó, để hoàn thiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật về hàng không dân dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được phát triển và cạnh tranh bình đẳng, đáp ứng xu hướng hội nhập với khu vực, thế giới, góp phần bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không dân dụng thì cần thiết xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam.

Hiện nay, một số quy định của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP không còn phù hợp thực tiễn do chịu sự tác động của các Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Phí, Luật Hải quan. Do đó, cần phải nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục lập, trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ quy hoạch cảng hàng không, sân bay…