(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) cho biết, trong năm 2015, TCĐB đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đường bộ nhằm xác định chiều dài toàn hệ thống quốc lộ trong cả nước (21.109 km); rà soát, phân loại thời gian sửa chữa định kỳ các đoạn đường để phục vụ cho xây dựng kế hoạch bảo trì và kiểm soát chất lượng sau khi sửa chữa, đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng TCĐB, trong năm 2015, TCĐB đã hoàn thành việc đấu thầu công tác quản lý và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống quốc lộ, qua đó đã tiết kiệm vốn nhà nước và tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu truyền thống và nhà thầu khác, đồng thời tạo điều kiện cơ cấu lại các doanh nghiệp truyền thống làm bảo trì.