(BĐT) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đề xuất có quy định về việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.
Đề xuất quy định việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên

Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tại dự thảo Nghị định, Bộ đề xuất quy định những loại giấy tờ thiết yếu đối với người được cấp Thẻ, bao gồm: giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của các đấu giá viên được cấp Thẻ. Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Thẻ đấu giá viên cho người đề nghị trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để tạo điều kiện cho những trường hợp đấu giá viên bị mất Thẻ đấu giá viên hoặc Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được, dự thảo Nghị định quy định thủ tục cấp lại Thẻ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, theo đó người đề nghị chỉ cần có giấy đề nghị cấp lại và Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ trong thời hạn 3 ngày làm việc. Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ. Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm các công việc thường xuyên khác.