Đầu tư hạ tầng phục vụ vận tải bằng xe buýt được hỗ trợ lãi suất

“Tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, sẽ được hỗ trợ lãi suất”, là nội dung hướng dẫn tại Thông tư  02/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thông tư khuyến khích các dự án phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus
Thông tư khuyến khích các dự án phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus

Theo đó, chủ dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau: Có dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án quy định và sử dụng vốn vay đúng mục đích; Đảm bảo các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các nội dung về hỗ trợ lãi suất cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án quy định trên địa bàn để đảm bảo việc hỗ trợ của địa phương công bằng, công khai và minh bạch bao gồm: Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất; mức hỗ trợ lãi suất; thời gian hỗ trợ lãi suất.

Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo quy định của từng địa phương và thông qua Kho bạc Nhà nước trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Khi phát hiện chủ dự án sử dụng vốn vay sai mục đích, tổ chức tín dụng cho vay thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời có văn bản thông báo ngay cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh để UBND tỉnh dừng cấp hỗ trợ lãi suất cho chủ dự án.

UBND cấp tỉnh ra quyết định yêu cầu chủ dự án phải hoàn trả số tiền đã được ngân sách hỗ trợ lãi suất (trong trường hợp ngân sách địa phương đã hỗ trợ lãi suất) hoặc không cấp hỗ trợ lãi suất (trong trường hợp ngân sách địa phương chưa hỗ trợ lãi suất); đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương thực hiện việc thu hồi số tiền phải hoàn trả cho ngân sách địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 20/1/2016. 

Chuyên đề