Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Xây dựng Cấp thoát nước Nghĩa Lộ

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài lần đầu của Công ty TNHH Xây dựng Cấp thoát nước Nghĩa Lộ
 

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng Cấp thoát nước Nghĩa Lộ

- Địa chỉ: Tổ 12, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình cấp thoát nước đô thị; Tư vấn xây dựng các công trình cấp thoát nước đô thị, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 27.313.120.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.315.256 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.315.256 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 16/12/2015 đến 15h30 ngày 06/01/2016 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 13/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 14/01/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/01/2016 đến ngày 20/01/2016

Chuyên đề