Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai

- Địa chỉ: Số nhà 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 153.804.610.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ tám trăm linh tư triệu sáu trăm mười ngàn đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.150.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.150.000 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 30/12/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/01/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/01/2016 đến 16 giờ ngày 05/02/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/01/2016 đến ngày 03/02/2016

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề