Đấu giá cổ phần Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm

- Tên tổ chức đấu giá: Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm

- Địa chỉ: Số 211, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Duy trì vệ sinh; Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và duy trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng địa bàn huyện Gia Lâm

- Vốn điều lệ: 76.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.010.300 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.010.300 cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 10/12/2015 đến 15 giờ 30 ngày 30/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 05/01/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 07/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/01/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 14/01/2016.

Chuyên đề