(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
Mới hoàn thành cổ phần hóa 30/127 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo Công văn 991/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Internet

Mới hoàn thành cổ phần hóa 30/127 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo Công văn 991/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Internet

Lũy kế đến tháng 5/2019 đã hoàn thành cổ phần hóa 30/127 doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượng doanh nghiệp còn phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch đề ra.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, giá trị vốn nhà nước được thoái tại các doanh nghiệp là 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 5/2019 đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 87 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành 4 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và 1 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, qua đó đảm bảo công tác cổ phần hóa, thoái vốn được thực hiện đúng pháp luật, theo thị trường và công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Nhà nước.