(BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, công tác đấu thầu năm 2019 có nhiều kết quả đáng ghi nhận so với những năm trước. Trong đó, tỷ lệ số lượng và giá trị gói thầu thực hiện qua mạng năm 2019 đáp ứng và vượt mục tiêu do Chính phủ đề ra. Nếu đấu thầu qua mạng là mảng “sáng” tích cực thì tỷ lệ tiết kiệm thấp lại là mảng “tối” trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.
Năm 2019, số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chiếm 62% tổng số gói thầu được đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Ảnh: Lê Tiên

Năm 2019, số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chiếm 62% tổng số gói thầu được đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Ảnh: Lê Tiên

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2019, các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện đấu thầu qua mạng 319 gói trong tổng số 513 gói thầu được đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh (chiếm tỷ lệ 62%). Tổng giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 800,171 tỷ đồng, đạt 19% tổng giá gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019.

Năm 2019, Hòa Bình có 2.693 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm 224 gói thầu đấu thầu rộng rãi, trong đó có 83 gói đấu thầu qua mạng, chiếm tỷ lệ 37%; 2.127 gói thầu chỉ định thầu; 179 gói thầu chào hàng cạnh tranh, trong đó có 167 gói thầu đấu thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 93%; 18 gói thầu mua sắm trực tiếp; 18 gói thầu tự thực hiện; 6 gói thầu đặc biệt; 121 gói thầu tham gia thực hiện của cộng đồng. Tổng giá trị các gói thầu này là 3.424.739 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 3.387.186 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,09%.

Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra công tác đấu thầu tại UBND huyện Cao Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. Qua kiểm tra đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại trong hoạt động đấu thầu như: trong việc lập hồ sơ mời thầu, áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu không phù hợp với thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiêu chuẩn đánh giá về chỉ huy trưởng công trường không phù hợp với pháp luật xây dựng. Trong đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất còn thiếu sót, nhất là việc đánh giá về năng lực máy móc thiết bị.

Năm 2019, tỉnh Hòa Bình có 325 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, gồm 23 gói thầu đấu thầu rộng rãi, trong đó có 15 gói thầu đấu thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 65%; 231 gói thầu chỉ định thầu; 70 gói thầu chào hàng cạnh tranh, trong đó 52 gói thầu đấu thầu qua mạng, đạt tỷ lệ 74%; 1 gói thầu mua sắm trực tiếp. Tổng giá các gói thầu là 1.261.286 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.118.895 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm là 11,28%.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, năm 2019, tỉnh Hòa Bình có 18 gói thầu, gồm 16 gói thầu đấu thầu rộng rãi, trong đó có 1 gói thầu đấu thầu qua mạng, 1 gói chỉ định thầu, 1 gói chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tổng giá trị các gói thầu là 95,711 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 94,579 triệu đồng, giá trị tiết kiệm là 1.132 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,18%.

Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, theo đánh giá của UBND tỉnh Hòa Bình, hạn chế, tồn tại trong công tác đấu thầu trên địa bàn năm 2019 là tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp. Tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thấp hơn rất nhiều so với các dự án sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên. Nguyên nhân là do các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thường có giá trị thấp, áp dụng hình thức chỉ định thầu là chủ yếu. Mặt khác, số lượng các nhà thầu tham dự thầu các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn ít, số lượng nhà thầu đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm chưa nhiều. Việc áp dụng đấu thầu qua mạng đã được cải thiện và đạt nhiều hiệu quả, tuy nhiên việc tiếp cận thông tin về đấu thầu của các nhà thầu còn hạn chế, một số gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết,  qua kiểm tra nhận thấy nhiều chủ đầu tư còn chưa thực hiện việc đăng tải một số thông tin sau đấu thầu như kết quả lựa chọn nhà thầu. Các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã được nhắc nhở về việc đăng tải các thông tin trong đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.