(BĐT) - HĐQT Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 đạt 502 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 335,68 tỷ đồng và 268,7 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến 30% và năm 2020 là 35%.

Như vậy, so với kết quả đạt được năm 2020, Công ty đã đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 đi ngang.

Cụ thể, năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 357,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 268,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,2% và 27,2% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 4,5% so với đầu năm về còn 2.003,6 tỷ đồng.