Không phân bổ 10% vốn dự phòng kế hoạch

(BĐT) - Đó là một trong những nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016 - 2020 được nêu tại công văn thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
Phần vốn dự phòng dùng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn. Ảnh: Tất Tiên
Phần vốn dự phòng dùng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn. Ảnh: Tất Tiên

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết 90% số vốn kế hoạch được thông báo cho từng dự án, không phân bổ 10% số vốn dự phòng vì số dự phòng này để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn hoặc để chủ động cân đối vốn trong trường hợp nguồn thu không đạt kế hoạch.

Bộ KH&ĐT nêu rõ, dự kiến phương án phân bổ 90% tổng số vốn theo các nguyên tắc, tiêu chí: Phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN; phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn NSNN; bố trí vốn đầu tư tập trung; bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình của bộ, ngành phải theo thứ tự ưu tiên; bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản…

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến và gửi bằng văn bản phương án phân bổ chi tiết cho từng dự án đối với nguồn ngân sách trung ương về Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 25/2 tới.       

Chuyên đề