(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020.
Hà Nội sẽ đấu thầu rộng rãi 25 gói thầu dịch vụ công ích

Theo đó, UBND TP. Hà Nội sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước 25 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện thuộc Thành phố.  Phương thức lựa chọn nhà thầu đối với 25 gói thầu này là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 1.402 ngày. Giá của 25 gói thầu dao động từ 45.110 triệu đến 537.763 triệu đồng (đã bao gồm thuế và các loại phí). Gói thầu có giá cao nhất là Gói thầu 24/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn quận Hà Đông. Gói thầu có giá thấp là Gói thầu 25/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội cho biết, nguồn vốn để thực hiện 25 gói thầu trên là nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Loại hợp đồng thực hiện là theo thỏa thuận khung, theo đơn giá điều chỉnh.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố) triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND Thành phố và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP. Hà Nội về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020; thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.