(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đôn đốc việc lập, gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan khẩn trương lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018. Thời hạn báo cáo trước ngày 1/3/2019 và phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Hệ thống thông tin) theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT. Riêng Kho bạc Nhà nước Trung ương lập báo cáo tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước yêu cầu các chủ đầu tư cập nhật báo cáo giám sát, đánh giá các dự án lên Hệ thống thông tin. Đối với các dự án đang trong quá trình thực hiện phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí của dự án quan trọng quốc gia, các chủ đầu tư, người quyết định đầu tư báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.