Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Công trình 6

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình 6 do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Công trình 6

- Địa chỉ: Tổ 36 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Sản xuất công nghiệp; khai thác chế biến đá, kinh doanh thương mại; ...

- Vốn điều lệ: 61.080.780.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.771.433 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.771.433 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 29/01/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 26/02/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 04/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/03/2016 đến 16 giờ ngày 14/03/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/03/2016 đến ngày 11/03/2016

 Tài liệu đính kèm

Chuyên đề