(BĐT) - Việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 đã có thay đổi lớn so với các năm trước. Tổng mức vốn đã được Thủ tướng giao hết một lần vào cuối tháng 11/2019, việc giao chi tiết vốn phụ thuộc vào các bộ, ngành, địa phương.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa giao hết vốn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải ngân.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán NSNN năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng, gồm 410.600 tỷ đồng vốn trong nước và 60.000 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Trong đó, vốn đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương là 107.992,259 tỷ đồng; vốn đầu tư của các địa phương là 362.607,741 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14/11/2019 của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 khác so với các năm trước, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó đã giao một lần toàn bộ kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2019; các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới.

Theo tổng hợp của Bộ KH&ĐT, đến nay đã có 52/53 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương có phương án phân bổ vốn NSNN năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội về NSNN năm 2020. Tuy vậy, hiện nay mới có 35 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 cho các dự án để giải ngân vốn. 6 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương giao chi tiết trên 90% kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020 cho các dự án để giải ngân do một số dự án chưa đủ thủ tục đầu tư (chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc chưa có Quyết định đầu tư). Còn lại 12 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giao chi tiết dưới 90% kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 cho các dự án để giải ngân vốn.

Đối với vốn ngân sách địa phương, có 2 địa phương Hòa Bình và TP.HCM chưa giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; 16 địa phương phân bổ chi tiết vốn ngân sách địa phương bằng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; 45 địa phương giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương cao hơn so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ KH&ĐT, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 443.195,829 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (470.600 tỷ đồng). Số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 27.404,171 tỷ đồng, trong đó, bộ, cơ quan trung ương là 12.852,677 tỷ đồng và các địa phương là 14.551,494 tỷ đồng.