(BĐT) - Theo Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018 (CVĐ) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2017, hoạt động tuyên truyền, phổ biến CVĐ được Bộ đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.
Bộ KH&ĐT đã ban hành nhiều văn bản có nội dung liên quan đến ưu đãi trong đấu thầu với nhà thầu trong nước. Ảnh: Huấn Anh

Bộ KH&ĐT đã ban hành nhiều văn bản có nội dung liên quan đến ưu đãi trong đấu thầu với nhà thầu trong nước. Ảnh: Huấn Anh

Cụ thể, năm 2017, Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ KH&ĐT đã duy trì hoạt động hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan. Có khoảng 800 cơ quan, đơn vị đã được hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu bằng văn bản; trong đó nhiều văn bản có nội dung liên quan đến ưu đãi trong đấu thầu với nhà thầu trong nước, nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hàng hóa sản xuất trong nước. Cục QLĐT cũng đã tổ chức hơn 40 khóa đào tạo về đấu thầu cho khoảng 4.000 học viên, đạt 133% kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Báo Đấu thầu thường xuyên có các bài viết tuyên truyền, phổ biến về CVĐ và Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu tại các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Theo kế hoạch, năm 2018, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CVĐ trong nội bộ các đơn vị trực thuộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng phù hợp với các quy định; hỗ trợ doanh nghiệp trong một số hoạt động liên quan đến thị trường trong nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao…