5 năm tới, phấn đấu đạt 95% người dân tham gia BHYT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của Ngành với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
5 năm tới, BHXH phấn đấu đạt 95% người dân tham gia BHYT
5 năm tới, BHXH phấn đấu đạt 95% người dân tham gia BHYT

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, BHXH xác định rõ là phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 35% người tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 95% dân số tham gia BHYT.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu trên, BHXH Việt Nam đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Theo đó, toàn Ngành sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết 125, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và Nghị quyết số 01/NQ-CP hàng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm ra các giải pháp để phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên nghành. Tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Chương trình hành động nhấn mạnh tới việc đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

BHXH cả nước sẽ triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam theo các nội dung đã xây dựng tại Kế hoạch số 2575/KH-BHXH ngày 12/8/2020 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

Đặc biệt, Chương trình hành động chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trực liên thông của Chính phủ.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, toàn Ngành xác định tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ hầng; hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu ngành phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng các kế hoạch, chiến lược của ngành BHXH Việt Nam; tiếp tục kết nối liên thông, cung cấp các dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành.

Việc nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT cũng là nhiệm vụ được đặt ra trong 5 năm tới.

Để góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXN, BHTN, Ngành tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin đối ngoại cũng là một trong những nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 banh hành kèm Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó khẳng định, vai trò, vị thế và hình ảnh Ngành BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực thế giới, hướng tới sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo vì mục tiêu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp an sinh xã hội bền vững, hiệu quả tại Việt Nam.

Ngoài ra, toàn Ngành sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu; đánh giá viên chức, người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác.

Chuyên đề