Nhìn lại năm 2015, cũng là nhìn lại cả chặng đường, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011-2015 cho thấy, mục tiêu chúng ta đã hoạch định từ đầu nhiệm kỳ và kiên trì triển khai một cách bài bản với lộ trình phù hợp đến nay đều đạt được.
Điều này có ý nghĩa hơn khi những lời hứa với Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã triển khai tích cực và đạt kết quả.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Điều hành hệ thống ngân hàng không thể duy ý chí” ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Điều hành hệ thống ngân hàng, chính sách tiền tệ nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung không thể điều hành duy ý chí, mà cần điều hành bài bản. Nếu làm tốt và kiên định sẽ giúp hệ thống ngân hàng được củng cố, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô. Những gì diễn ra trong 5 năm qua cho thấy, kết quả của giải pháp trước là tiền đề, bài học thực hiện cho giải pháp sau.

Cụ thể, cuối năm 2011, nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngân hàng thực sự khó khăn, vừa giảm lạm phát, ổn định thị trường, giảm lãi suất và đến hiện nay lạm phát đã được kiềm chế, từ 18,3% năm 2011 xuống 6,8% năm 2012 và tiếp tục giảm còn 1,84% năm 2014 và 0,68% năm 2015. Khi đạt được kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá tiến tới khôi phục thanh khoản hệ thống ngân hàng, trên cơ sở đó giảm mặt bằng lãi suất...

Theo Dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng khoá XII, vấn đề đặt ra là làm sao để hoạt động hệ thống ngân hàng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị mà Đảng đã đặt ra và có đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Trong những năm tới, chúng ta có những thuận lợi cơ bản là kinh nghiệm trải qua thời kỳ khó khăn, kết quả đạt được trong 5 năm qua và đặc biệt, vị thế của nền kinh tế tốt hơn. Bên cạnh đó, kinh tế quốc tế phục hồi, quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước tạo ra những thuận lợi với Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng ta còn gặp không ít khó khăn. Những bất ổn trên thị trường quốc tế, đặc biệt thị trường tài chính luôn rình rập tác động đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, chính sách tiền tệ nói riêng, nhất là là cơ chế điều hành tỷ giá. Ở một chừng mực nào đó, có thể khẳng định rằng, việc điều hành chính sách tiền tệ năm 2016 sẽ khó khăn hơn so với năm 2014 và 2015.

Mặc dù nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo với đất nước và ngành ngân hàng rất lớn, nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, với những nỗ lực, cố gắng của tập thể trong nội bộ ngân hàng từ Trung ương đến địa phương đã làm rất tốt trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là những năm cuối nhiệm kỳ, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao phó trong năm 2016.