(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 234 có quy định về việc vay trái phiếu để bán được các bên thực hiện trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 234 có quy định về việc vay trái phiếu để bán được các bên thực hiện trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định như: trái phiếu tương đương có thể chuyển giao, giao dịch và thanh toán, thỏa thuận thông thường, xử lý trường hợp các bên không thực hiện thanh toán theo thỏa thuận trong giao dịch mua bán lại.

Đối với hoạt động giao dịch và thanh toán, Dự thảo Thông tư quy định, việc bán trái phiếu chỉ được thực hiện khi bên bán bảo đảm có đủ trái phiếu để chuyển giao tại ngày thanh toán theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Số trái phiếu đủ để chuyển giao bao gồm: trái phiếu đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của bên bán tại ngày giao dịch; trái phiếu nhận được trước hoặc vào ngày thanh toán giao dịch từ giao dịch mua hoặc giao dịch vay đã thực hiện trước đó. Việc vay trái phiếu để bán được các bên thực hiện theo thỏa thuận dân sự trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) hoặc trên hệ thống vay, cho vay chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (nếu có) theo quy chế của SGDCKHN hoặc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.