Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank thống nhất chọn ngày 14/3/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
Sacombank dự kiến bầu 5-7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank - mã: STB) vừa công bố nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank thống nhất chọn ngày 14/3/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020; đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau.

Trong nội dung Đại hội lần này đáng chú ý việc thông qua dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 5-7 thành viên, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Ngoài ra, Sacombank dự kiến số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 thành viên, tất cả thành viên đều là thành viên chuyên trách.

Số lượng chính thức thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Năm 2015, Sacombank lãi trước thuế 1.289 tỷ đồng, giảm 55% cùng kỳ nhưng vẫn vượt 30% so với chỉ tiêu đề ra cho cả năm (chỉ tiêu điều chỉnh sau khi nhận sáp nhập Southern Bank ở mức 1.002 tỷ trước thuế và sau thuế 782 tỷ đồng). Riêng quý IV, Sacombank lỗ trước thuế 738 tỷ đồng và lỗ sau thuế 583 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ