(BĐT) -  Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập (gọi tắt là Quỹ Đầu tư phát triển địa phương); hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, ủy thác và nhận ủy thác để thực hiện chức năng Quỹ Đầu tư phát triển địa phương của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

Quỹ đầu tư phát triển địa phương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định tại Nghị định này. UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Quỹ.

Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tên gọi được đặt theo cấu trúc: Quỹ đầu tư phát triển, ghép với tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/2/2021.