(BĐT) -  Nửa đầu năm 2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, một số cuộc thanh tra có số thu lớn như: Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng. Hoặc điều chỉnh giảm lỗ như: Công ty TNHH Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty CP Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng; ...

Tính đến tháng 6/2021, toàn ngành thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020.

Số DN được thanh tra là 1.670 DN, bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 5.603 tỷ đồng gồm: truy thu, truy hoàn, phạt là 1.528 tỷ đồng; giảm khấu trừ 159 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.917 tỷ đồng.

Số DN được kiểm tra là 30.539 DN, bằng 110,23% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 16.761 gồm: truy thu, truy hoàn, phạt là 3.252 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 576 tỷ đồng; giảm lỗ 12.933 tỷ đồng.

Toàn ngành thế đã kiểm tra được 323.206 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 599 tỷ đồng gồm: xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định, với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng). Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 DN có hoạt động giao dịch liên kết, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng.