Ngày 16/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DVL

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0944.392.846

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

17 thửa

Theo hiện trạng

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

7,485,800,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 13/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 25/11/2022 - 16:30 13/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 16/12/2022

Địa điểm: Tại trụ sở hợp khối khu hành chính mới, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề