(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 với kế hoạch doanh thu ở mức 390 tỷ đồng, tăng 2%; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 177 tỷ đồng, giảm 25% so với mức thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100% và kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ 80%. Trước đó, cuối năm 2019, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50%.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 42 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 11% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.