(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm OPC dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu ở mức 815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.

Năm 2019, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 130,4 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch năm và vượt 11% so với năm 2018.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán (đã hợp nhất Dược phẩm TW25) thì doanh thu của Công ty là 994,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 131,2 tỷ đồng.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 267 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.