(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán: DPM) cho biết, từ ngày 23/7 đến ngày 9/9/2018, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã làm việc tại PVFCCo và các đơn vị thành viên. Qua quá trình làm việc, KTNN đã yêu cầu Tổng công ty điều chỉnh tăng số liệu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế 2 năm 2016 - 2017.
Theo kết quả kiểm toán của KTNN, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của PVFCCo đạt 895 tỷ đồng

Theo kết quả kiểm toán của KTNN, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của PVFCCo đạt 895 tỷ đồng

KTNN đã hoàn tất công tác kiểm toán và đưa ra Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của PVFCCo trong hai năm 2016 - 2017. Một trong các điểm chính trong quá trình kiểm toán tại đơn vị là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PVFCCo.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo các năm 2016, 2017 đã công bố, các chỉ tiêu này lần lượt là 8.170 tỷ đồng, 1.393 tỷ đồng và 1.165 tỷ đồng (năm 2016); 8.178 tỷ đồng, 853 tỷ đồng và 708 tỷ đồng (năm 2017). Còn theo kết quả kiểm toán của KTNN, các con số này lần lượt là 8.171 tỷ đồng, 1.400 tỷ đồng và 1.167 tỷ đồng (năm 2016); 8.187 tỷ đồng, 1.052 tỷ đồng và 895 tỷ đồng (năm 2017).

Số liệu doanh thu 2 năm 2016 và 2017 theo kết quả kiểm toán độc lập không có khác biệt nhiều so với KTNN. Riêng số liệu lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán của KTNN tăng 199 tỷ và 187 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập, chủ yếu do một số nguyên nhân nghiệp vụ như sau:

Một số chi phí sửa chữa lớn do thời điểm kết thúc sửa chữa lớn vào 31/12/2017 nên Công ty mẹ chưa ghi nhận giảm giá vốn vào BCTC năm 2017 (111 tỷ đồng). Công ty mẹ đã hạch toán tăng tài sản vào BCTC 9 tháng/2018.

Chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể thực tế giảm 43 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng. Công ty mẹ đã hạch toán hoàn nhập chi phí sửa chữa vào BCTC 6 tháng 2018.

Chi phí bán hàng giảm 9 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

Chi phí quản lý giảm 23 tỷ đồng do phân loại lại một số mục chi phí tiền lương; hoàn nhập một số chi phí trích trước và phân bổ lại công cụ dụng cụ tại Công ty mẹ và công ty con.

KTNN yêu cầu PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và BCTC năm 2016, 2017, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là 17 tỷ đồng do thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh.