Hướng dẫn thống nhất về hợp đồng xây dựng để không gây lúng túng trong thực hiện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Khi đấu thầu, loại hợp đồng đã được xác định, các điều kiện chung, biểu mẫu hợp đồng đã đưa vào hồ sơ mời thầu (HSMT). Khi ký hợp đồng phải theo mẫu trong HSMT. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu chỉ điều chỉnh đến khi ký hợp đồng, còn giai đoạn thực hiện hợp đồng xây dựng lại theo pháp luật xây dựng.
Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Duyên,

Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam

Trong khi đó, hướng dẫn về hợp đồng có nội dung còn mâu thuẫn giữa Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng và các văn bản hướng dẫn hợp đồng xây dựng với Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu. Điều này khiến nhà thầu, ban quản lý, chủ đầu tư lúng túng, khó khăn, vừa phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, vừa thực hiện theo mẫu hợp đồng đã đưa vào HSMT theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Theo tôi, cần có sự hướng dẫn thống nhất về mẫu hợp đồng để thuận lợi trong áp dụng pháp luật, và trong quá trình thực hiện, quản lý hợp đồng phải căn cứ theo mẫu hợp đồng đã đưa vào HSMT.

Ngoài ra, từ thực tiễn đấu thầu, nhiều chủ đầu tư đưa ra quá nhiều yêu cầu chứng chỉ hành nghề, bằng cấp, nhân sự chủ chốt một cách không cần thiết, đôi khi bất hợp lý tại HSMT. Ví dụ có công trình thủy lợi, phần công việc về giao thông rất ít, nhưng yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ sư giao thông. Nhiều hồ sơ đưa ra hàng loạt yêu cầu chứng chỉ hành nghề, trong khi pháp luật về xây dựng chỉ quy định yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động. Đó như là “giấy phép con” gây khó cho nhà thầu. Tôi đề nghị cần phải có quy định chấn chỉnh tình trạng này, chỉ yêu cầu chứng chỉ hành nghề với những công việc cần thiết phù hợp yêu cầu thực hiện gói thầu.

Chuyên đề