#điều kiện chung
Hướng dẫn thống nhất về hợp đồng xây dựng để không gây lúng túng trong thực hiện

Hướng dẫn thống nhất về hợp đồng xây dựng để không gây lúng túng trong thực hiện

(BĐT) - Khi đấu thầu, loại hợp đồng đã được xác định, các điều kiện chung, biểu mẫu hợp đồng đã đưa vào hồ sơ mời thầu (HSMT). Khi ký hợp đồng phải theo mẫu trong HSMT. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu chỉ điều chỉnh đến khi ký hợp đồng, còn giai đoạn thực hiện hợp đồng xây dựng lại theo pháp luật xây dựng.