HHS nới “room” lên 100%

ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đã thông qua quyết nghị nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) lên 100%. 
HHS nới “room” lên 100%

Năm 2015, HHS đạt doanh thu 3,512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 481 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, 5% còn lại sẽ được trả bằng cổ phiếu.

Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 398 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%.

Cũng tại ĐHCĐ thường niên năm 2016, HHS thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu cổ phần, tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 300 tỷ đồng cho các nhà đầu tư là cá nhân và doanh nghiệp đang là đại lý bán xe của Công ty. Mục đích phát hành là gắn kết lợi ích các đối tác của HHS, hoặc các đối tác của công ty con, công ty liên doanh, liên kết của HHS.

Chuyên đề