(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 hơn 2.270 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 hơn 2.270 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 hơn 2.270 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.
Bộ KHĐT giao chi tiết KH vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 cho các DA đủ điều kiện thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT. Ảnh: Tường Lâm

Bộ KHĐT giao chi tiết KH vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 cho các DA đủ điều kiện thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT. Ảnh: Tường Lâm

Việc giao chi tiết kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 phải  đảm bảo nguyên tắc: mức vốn vay tín dụng năm 2016 bổ sung không vượt quá dư nợ vốn vay theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước đối với từng địa phương; các dự án vay vốn được bố trí đủ kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 để hoàn trả số vốn vay.

Đối với hạn mức vốn vay còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được Thủ tướng giao có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong đó ưu tiên cho vay vốn đối với các địa phương thuộc diện khó khăn nhưng chưa được cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016 việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 để thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.