(BĐT) - Ban lãnh đạo của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn sẽ trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2020 tới đây về việc chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Công ty dự kiến chi hơn 68 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý IV/2020.

Đáng chú ý, HĐQT không có tờ trình nào liên quan đến mục tiêu kinh doanh như doanh thu và lợi nhuận cho năm 2020.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 11 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế quý đầu năm nay của Công ty đạt 23 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.