Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

- Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, xuất bản sách, báo, văn hóa phẩm: In ấn; Kinh doanh cho thuê văn phòng; ....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 679.099.600.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 16.735.590 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 16.735.590 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/03/2016 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 24/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/03/2016 đến 16 giờ ngày 04/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 31/03/2016

 Tài liệu đính kèm

Chuyên đề