Đấu giá 53 ô đất Khu dân cư thôn Ninh Hải (Quảng Ninh)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh đang trong thời gian thông báo đấu giá quyền sử dụng 53 ô đất thuộc Dự án Khu dân cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

53 ô đất có diện tích từ 120 - 504,4 m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 11.591,4 m2. Đơn giá khởi điểm đấu giá từ 16,55 - 25,1 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá của 53 lô đất là 221,483 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước tham gia đấu giá là 25 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất, phương thức trả giá lên.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán, tiếp nhận, nộp phiếu trả giá từ ngày niêm yết đến ngày 6/1/2023. Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian tổ chức công bố giá đã trả vào ngày 12/1/2023.

Chuyên đề