Bình Dương chấn chỉnh toàn diện đấu thầu dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị số 11), trong đó, có nhiều giải pháp ràng buộc và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong đấu thầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng. Ảnh minh họa.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng. Ảnh minh họa.

Ràng buộc chặt trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và các Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn Tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, các quy định pháp luật về đấu thầu đã phân cấp mạnh cho các chủ đầu tư thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu…, giúp cho các chủ đầu tư chủ động hơn trong thực hiện và quyết định các nội dung của quá trình đấu thầu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm các quy định pháp luật về đấu thầu; quy trình, thủ tục, hồ sơ trong đấu thầu còn xảy ra sai sót; đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn thiếu và hạn chế về năng lực; đặc biệt về giá và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu còn thấp.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg và Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chỉ thị số 11 nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu… theo đúng mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi bị cấm trong đấu thầu. Quá trình thực hiện phải có sự giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư, không được phó mặc cho đơn vị tư vấn đấu thầu.

Chỉ thị số 11 cũng yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu ở tỉnh Bình Dương tuyệt đối không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định; tập trung nâng cao công tác quản lý giá; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu kịp thời; không được giao đơn vị tư vấn đấu thầu thay mặt chủ đầu tư giải quyết và trả lời về về kết quả giải quyết kiến nghị…

Giám sát chặt tình trạng đấu thầu qua mạng có 1 nhà thầu tham dự

Tại Chỉ thị số 11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu qua mạng và công khai thông tin đấu thầu phải tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg và quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên giám sát việc triển khai đấu thầu qua mạng tại các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự và xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan phát hiện hành vi vi phạm, không đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo lộ trình.

Chỉ thị số 11 yêu cầu người có thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc rà soát, giải quyết triệt để kiến nghị của nhà thầu theo quy định, tuyệt đối tránh tình trạng nhà thầu kiến nghị nhiều lần, nhiều cấp, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả gói thầu và uy tín của chủ đầu tư và người có thẩm quyền, cũng như quyền lợi hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xử lý kiến nghị như xử lý chậm trễ hoặc xử lý không thấu đáo, không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo tính công bằng, minh bạch của cuộc thầu, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu.

Chuyên đề