(BĐT) - Ngày 2/12 tới, Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1, mã chứng khoán: PC1) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 31,86 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 20%, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tương ứng hơn 31,86 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty.

9 tháng đầu năm 2020, PCC1 ghi nhận doanh thu đạt 4.184 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 23,9% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 7.001 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 469 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.