(BĐT) - Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 6812/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Công ty CP Tài chính Vinaconex Viettel (VVF) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), thành lập công ty con là công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Theo Quyết định của NHNN, việc sáp nhập được thực hiện theo Đề án đã được ĐHĐCĐ của SHB và VVF thông qua. Theo đó, vốn điều lệ của SHB tăng 1.000 tỷ đồng sau sáp nhập, bằng đúng số vốn trước đó của VVF, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1. SHB và VVF có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định về việc tổ chức lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc NHNN xem xét chấp thuận chính thức sáp nhập VVF vào SHB. Bên cạnh đó, NHNN chấp thuận nguyên tắc việc thành lập công ty con là công ty tài chính tín dụng tiêu dùng của SHB.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trước khi được NHNN chấp thuận nguyên tắc, SHB đã thực hiện một loạt động thái chuẩn bị cho việc sáp nhập như: thành lập Ban trù bị thành lập Công ty Tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp Công ty Tài chính khó khăn về vốn.