(BĐT) - 7 tháng đầu năm 2020, trong khi các tập đoàn, công ty dầu khí hàng đầu thế giới lâm cảnh thua lỗ, giảm quy mô hoạt động..., Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu... cho nền kinh tế.
Trong tháng 7, tổng sản
lượng khai thác đạt 1,78 triệu tấn quy dầu

Trong tháng 7, tổng sản lượng khai thác đạt 1,78 triệu tấn quy dầu

Trong tháng 7, tổng sản lượng khai thác đạt 1,78 triệu tấn quy dầu, vượt 12% kế hoạch, tính chung 7 tháng đạt 12,52 triệu tấn quy dầu, vượt 625 nghìn tấn quy dầu (vượt 5,3%) kế hoạch 7 tháng và bằng 61,5% kế hoạch năm.

Sản xuất điện tháng 7 đạt 1,85 tỷ kWh, vượt 2,7% kế hoạch; tính chung 7 tháng đạt 12,75 tỷ kWh, bằng 99,3% kế hoạch 7 tháng và bằng 59% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 7 đạt 153 nghìn tấn, vượt 6,4% kế hoạch, tính chung 7 tháng đạt 1,06 triệu tấn, vượt 66 nghìn tấn (vượt 6,7%) kế hoạch 7 tháng và bằng 67,7% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 7 đạt 969,2 nghìn tấn, bằng 87,6% kế hoạch; tính chung 7 tháng đạt 7,37 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch 7 tháng và bằng 62,4% kế hoạch năm.

Mặc dù giá dầu trung bình 7 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn là 44 USD/thùng, bằng 73% giá dầu kế hoạch năm 2020 (60 USD/thùng), nhưng kết quả kinh doanh của PVN khá tích cực. Doanh thu toàn Tập đoàn trong 7 tháng đầu năm đạt 327.798 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 38.731 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng...