Trước 15/4, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 15 về đấu thầu thuốc bệnh viện công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá để ban hành Thông tư trước ngày 15/4/2023.
Trước 15/4, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 15 về đấu thầu thuốc bệnh viện công

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong Kết luận cuộc họp về tình hình triển khai Kết luận số 26/TB-VPCP và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, quan điểm tập trung đấu thầu ở Trung ương (quốc gia) là danh mục thuốc phải được phần lớn các bệnh viện có nhu cầu sử dụng phổ biến, tỷ trọng lớn, đảm bảo thống kê được 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giảm được giá, chi phí khám chữa bệnh cho người dân, có thể điều tiết giữa các địa phương, giữa các bệnh viện. Các địa phương, bệnh viện, các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu đối với các danh mục còn lại.

Để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, Bộ trưởng các bộ, ngành có liên quan khẩn trương có ý kiến góp ý theo đề nghị của Bộ Y tế đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công, gửi về Bộ Y tế trước ngày 28/2/2023.

“Theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, quá thời hạn trên, nếu các cơ quan được hỏi không có ý kiến, được hiểu là đồng ý với dự thảo Thông tư của Bộ Y tế và chịu trách nhiệm về ý kiến đồng ý đó. Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công trước ngày 15/4/2023”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong Kết luận.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế theo đúng Kết luận số 26/TB-VPCP.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp liên quan đến quy định về giá gói thầu và yêu cầu 3 báo giá gói thầu đảm bảo phù hợp với thực tiễn, các lĩnh vực có tính chất đặc thù để ban hành trong tháng 3/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao ban hành văn bản hướng dẫn về các trường hợp đấu thầu qua mạng, quy mô đấu thầu qua mạng quy định tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày 28/2/2023.

Chuyên đề