(BĐT) - Ngày 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban. Thủ tướng đánh giá, trong khó khăn, giá trị đất nước, giá trị dân tộc được nâng lên.
Thủ tướng yêu cầu tính toán kỹ các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách, đầu tư công để phục vụ cho xây dựng văn kiện và dự thảo kế hoạch đầu tư công 2021 – 2025. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng yêu cầu tính toán kỹ các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách, đầu tư công để phục vụ cho xây dựng văn kiện và dự thảo kế hoạch đầu tư công 2021 – 2025. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng cho rằng, quản trị, điều hành đất nước cũng cần có sự nhạy cảm hơn để thích ứng, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Đây là những điều cần được nêu trong dự thảo Phương hướng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Thủ tướng lưu ý, chủ đề của Chiến lược cần nhất quán với dự thảo báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm của Đại hội Đảng. Trong đó xác định đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao.

Về các mục tiêu cụ thể, Thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của đại dịch Covid-19, các yếu tố tác động đến quá trình phát triển, tiếp tục theo dõi sát tình hình, đưa ra các phân tích, dự báo, tham khảo ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước để có sự điều chỉnh phù hợp.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, Thủ tướng đề nghị cần rà soát, điều chỉnh, có các phương án để báo cáo Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán kỹ lại các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách, đầu tư công để phục vụ cho xây dựng văn kiện và dự thảo kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025.