Trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn vào tháng 10/2016

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn để trình Quốc hội vào tháng 10/2016.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn để trình Quốc hội vào tháng 10/2016.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn để trình Quốc hội vào tháng 10/2016.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng cuối năm 2016,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn để trình Quốc hội vào tháng 10/2016.

Kết luận của Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, làm tốt hơn công tác xây dựng thể chế, mô hình phát triển, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ quan tâm đến quản lý đầu tư công mà phải thực hiện tốt hơn chức năng quản lý về đầu tư toàn xã hội, trong đó có đầu tư trong nước, quản lý nhà nước về ODA, viện trợ phát triển, FDI, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài,…

Sớm có giải pháp để thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã; khẩn trương kiện toàn lại bộ máy quản lý hợp tác xã theo nguyên tắc không tăng thêm biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại biên chế hiện có để tăng cường năng lực quản lý khắc phục tình trạng trì trệ, yếu kém của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lạm phát để đối phó với mọi tình huống trong 6 tháng cuối năm; phối hợp với Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, điều tiết tốt khai thác dầu thô theo giá cả thị trường. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chỉ số phát triển doanh nghiệp của các địa phương và có các chỉ tiêu đo lường cụ thể.

Khẩn trương hoàn thiện khung khổ 02 chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình mục tiêu với chất lượng cao nhất, tạo cơ sở thực hiện cho các năm sau. Đôn đốc các bộ là chủ chương trình hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình mục tiêu để có căn cứ pháp lý phân bổ, giao vốn và triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 2016.

Chuyên đề