(BĐT) - Sau 4 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Trung Sơn đến thời điểm hiện tại đã vận hành ổn định và đảm bảo tin cậy, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 3,3 tỷ KWh. Đây là công trình đa mục tiêu với các nhiệm vụ phát điện, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và chống lũ cho hạ du do Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn làm chủ đầu tư.
Thủy điện Trung Sơn đã đi vào vận hành được 4 năm

Thủy điện Trung Sơn đã đi vào vận hành được 4 năm

Thủy điện Trung Sơn được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là một trong những dự án thủy điện tốt nhất trên thế giới mà WB tài trợ. Thời gian qua, công tác đấu thầu của Thủy điện Trung Sơn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu đạt 5 - 15%.

Năm 2020, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 37 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 100%). Số gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng chiếm tỷ lệ 94,87% tổng số lượng gói thầu (đạt chỉ tiêu tối thiểu 60% số lượng gói thầu) và đạt 94,9% về tổng giá trị các gói thầu (đạt chỉ tiêu tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu).

Nhằm tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong đấu thầu, năm 2021, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đặt mục tiêu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu năm 2021 bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đấu thầu qua mạng đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh; tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Giai đoạn 2022 - 2025, Công ty sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% số gói thầu sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác.