THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Cải tạo khu sân chơi.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội, G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Ngày 02 tháng 03 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 27 tháng 03 năm 2020.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ go.unishanoi.org/rfp để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản PDF: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org.

Thời gian mở thầu: Ngày 30 tháng 03 năm 2020.