(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) dự kiến sẽ phát hành 23,08 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương ứng với giá trị 230,88 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Mục đích đợt phát hành này là để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KDF sẽ được nhận cổ tức đặc biệt 3.000 đồng, đồng thời đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC.Thời gian phân phối cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận phát hành (ngày 3/11/2020).

9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.960 tỷ đồng, tăng 17,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm 2019.